/ 3 نظر / 47 بازدید
آفتاب نیمه شب

دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند آنگاه که مردم به ظاهر آن چشم دوختند و سرگرم آینده دنیا شدند ! ( امام علی ع-حکمت43)

آفتاب نیمه شب

دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند آنگاه که مردم به ظاهرآن چشم دوختند و سرگرم آینده دنیاشدند ! (امام علی ع-حکمت432)

دختری به نام صبر

[گریه] خدا بگم چه کارشون کنه با این عقده های جاهلیتشون....فقط میگم خدا هم اونا رو هدایت کنه هم مارو....